Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Οργανισμού ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ).  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του Έργου, ενώ συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της υλοποίησης του Έργου, τα πεδία δράσης και το χρονοδιάγραμμα του κάθε εταίρου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης συζητήθηκε το συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ του Συντονιστή, εκπροσωπώντας το σύνολο των Εταίρων του Έργου, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου καθορίζονται οι επιμέρους υποχρεώσεις τους.

Pin It on Pinterest