Δικαιούχοι

 

1. ΕΛΓΟ Δήμητρα – Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (Συντονιστής)

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) είναι ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Αποστολή του ΙΜΔΟ  είναι η υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Το ΙΜΔΟ είναι υπεύθυνο για τον γενικό συντονισμό και τη διαχείριση του Έργου. Τα κύρια καθήκοντά του περιλαμβάνουν την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις ανάγκες μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στους δύο δήμους (Αμαρουσίου και Ηρακλείου) και την εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας του Έργου  (Δράσεις Α), την εκπόνηση και εφαρμογή προδιαγραφών για τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης του αστικού πρασίνου στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής (Δράσεις C1 & C3) και στη μεταφορά και επανάληψη των αποτελεσμάτων του έργου (Δράση C5). Επιπλέον, έχει συμμετοχή στις δράσεις παρακολούθησης του Έργου (Δράσεις D), αλλά και είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου και τη δικτύωση με άλλους ερευνητικούς φορείς και συναφή προγράμματα (Δράσεις Ε).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Κωνσταντινιά Τσαγκάρη-Συντονίστρια του προγράμματος, e.mail: director[AT]fria.gr

Αλεξάνδρα Σολωμού, e.mail: alexansolomou[AT]gmail.com

 

2. Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε. – Θεσσαλονίκη

H ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ είναι μια ιδιωτική Εταιρεία εκπόνησης μελετών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οποία ιδρύθηκε το 2001 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή της εταιρείας είναι η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων που αφορούν τα δάση, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και το τοπίο προσφέροντας υπηρεσίες σχετικές με την προστασία και ανάπτυξη των δασών και του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου.

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ συμμετέχει στη διοίκηση του έργου και είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείρισή του. Συμμετέχει στις προπαρασκευαστικές δράσεις για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στους συμμετέχοντες Δήμους (Δράση Α1), αλλά και στο σύνολο των δράσεων εφαρμογής για την ανάπτυξη και εφαρμογή προδιαγραφών στρατηγικού σχεδιασμού των πράσινων υποδομών των δήμων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή (Δράσεις C1 & C3). Επιπλέον είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας για την καταγραφή των πράσινων υποδομών σε αστικό περιβάλλον (Δράση C2), καθώς και για την προώθηση και διάδοση των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου (Δράση C5). Επιπλέον, έχει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του έργου και στην αξιολόγηση των δεικτών (Δράσεις D), καθώς και στην επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (ανάπτυξη ιστοσελίδας κλπ) (Δράσεις Ε).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Νίκος Γούναρης, e.mail: ngounaris[AT]homeotech.gr

Δέσποινα Βλαχάκη, e.mail: dvlachaki[AT]homeotech.gr

 

3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και εκπροσωπείται από τους Δημάρχους όλων των δήμων της χώρας και εκλεγμένους εκπροσώπους κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Η ΚΕΔΕ αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο εκπροσώπησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ των ∆ήµων µελών, την έρευνα και µελέτη ζητηµάτων σχετικών µε την τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη, τη συστηµατική ενηµέρωση και επιµόρφωση των μελών των δήµων, τη συνεργασία µε όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και χωρών, την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία και την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Ο ρόλος της ΚΕΔΕ στην υλοποίηση του Έργου εστιάζει στην διάδοση των στόχων και αποτελεσμάτων του Έργου, τόσο στο σύνολο των Δήμων της χώρας κυρίως μέσω της αλληλεπίδρασής της με το ευρύτερο κοινό και τους πολίτες των Δήμων, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της διασύνδεσής της με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (Council of European Municipalities and Regions) και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant of Mayors Initiative). Για το λόγο αυτό η συμβολή της ΚΕΔΕ είναι καθοριστική στην υλοποίηση της εκπόνησης σχεδίου για την μετάδοση των αποτελεσμάτων του έργου (Δράση C5), αλλά και στις δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης του Έργου (Δράσεις Ε).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Δέσποινα Χαμακιώτη, e.mail: chamakioti[AT]kedke.gr

 

4. Δήμος Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι Δήμος της Περιφέρειας Αττικής 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας με πληθυσμό που αριθμεί 72.333 κατοίκους (απογραφή 2011) και έκταση 13km2. Ο Δήμος Αμαρουσίου εισχώρησε στις 20 Φεβρουαρίου 2011 στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο μοντέλο αστικής ανάπτυξης της πόλης του Αμαρουσίου. Ο Δήμος έχει πλούσιο ενεργητικό έχοντας συμμετάσχει ως εταίρος σε ποικίλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση περιβάλλοντος και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση προγραμμάτων ειδικότερα σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα του Δήμου, την αύξηση της χρήσης των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του Άνθρακα.

Η συνεισφορά του κάθε Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση των Δράσεων είναι καθοριστική, διότι οι Δήμοι θα αποτελέσουν τις περιοχές εφαρμογής του Έργου. Ο Δήμος Αμαρουσίου αρχικά θα συμμετέχει στην παροχή στοιχείων για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης πράσινων δομών στον Δήμο (Δράση Α1), αλλά κυρίως στην υλοποίηση των δράσεων Εφαρμογής (Δράσεις C). Ειδικότερα, οι τελευταίες αφορούν στην υλοποίηση έργων πρασίνου (Δράση C3), σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης για την ενσωμάτωση των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, ο Δήμος θα έχει ενεργό ρόλο στην πραγματοποίηση φόρουμ και συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholder Forums and Stakeholder Committee meetings) για τη συμμετοχική αλληλεπίδραση των πολιτών στη διαμόρφωση νέων πολιτικών στο πλαίσιο της Δράσης C4., καθώς και στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό του Δήμου (σχολεία κλπ) (Δράσεις Ε).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Νίκος Τσόλκας, e.mail: tsolkas[AT]maroussi.gr

Θανάσης Μερκούρης, e.mail: thmerkouris[AT]maroussi.gr

 

5. Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο μεγαλύτερος στην Κρήτη και τέταρτος μεγαλύτερος στην Ελλάδα, ενώ αποτελεί πρωτεύουσα της Κρήτης και εμπορικό, οικονομικό και ακαδημαϊκό της κέντρο. Ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 173,993 κατοίκους (απογραφή 2011) και έχει έκταση 245 km2. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ποικίλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων και έχει λάβει το βραβείο της «Έξυπνης Πόλης» για την υλοποίηση έργων στους τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ενεργειακής Κατανάλωσης, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης.

Η συνεισφορά του κάθε Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση των Δράσεων είναι καθοριστική, διότι οι Δήμοι θα αποτελέσουν τις περιοχές εφαρμογής του Έργου. Ο Δήμος Ηρακλείου αρχικά θα συμμετέχει στην παροχή στοιχείων για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης πράσινων δομών στον Δήμο (Δράση Α1), αλλά κυρίως στην υλοποίηση των δράσεων Εφαρμογής (Δράσεις C). Ειδικότερα, οι τελευταίες αφορούν στην υλοποίηση έργων πρασίνου (Δράση C3), σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης για την ενσωμάτωση των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, ο Δήμος θα έχει ενεργό ρόλο στην πραγματοποίηση φόρουμ και συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholder Forums and Stakeholder Committee meetings) για τη συμμετοχική αλληλεπίδραση των πολιτών στη διαμόρφωση νέων πολιτικών στο πλαίσιο της Δράσης C4., καθώς και στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό του Δήμου (σχολεία κλπ) (Δράσεις Ε).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Μάνος Τραντάς,  e.mail: prasino[AT]heraklion.gr

Μανώλης Παρασκευάς, e.mail: prasino[AT]heraklion.gr

 

6. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Δ/νση Δασών και Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εργάζεται στη πορεία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάσχεση και προσαρμογή απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση μηχανισμών και φορέων της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και διατήρηση των δασών και την εκπόνηση οδηγιών και προδιαγραφών για την προστασία και δημιουργία αστικών πάρκων και αλσών όπως και για την ανάπτυξη της δασικής πολιτικής και την υλοποίησή της σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, προσφέρει καθοδήγηση και οικονομική στήριξη στις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες.Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του Έργου, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της πλατφόρμας συνεργασίας για την καταγραφή των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο (Δράση C2). Επιπλέον, το ΥΠΕΝ θα προωθήσει την ένταξη των αποτελεσμάτων και κατευθύνσεων που θα προκύψουν από την πιλοτική εφαρμογή του Έργου και τη διαβούλεση στην ανάπτυξη βελτιωμένων τοπικών και εθνικών πολιτικών για την ενσωμάτωση των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής (Δράση C4).


Με την υποστήριξη των:

  1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (http://www.apdattikis.gov.gr/)
  2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (https://www.apdkritis.gov.gr/)

 

Pin It on Pinterest