Σκοπός

Βασικό σκοπό του έργου αποτελεί η ενσωμάτωση της διακυβέρνησης για το κλίμα στη διαχείριση των αστικών πράσινων υποδομών, σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου πολιτικού πλαισίου. Το έργο προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης αστικού πρασίνου για την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή βάσει των αρχών της Δασοκομίας Πόλεων, κατά το οποίο οι αστικοί χώροι πρασίνου δε θα αποτελούν μεμονωμένα και απομονωμένα σημεία, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύνολο ζωτικής σημασίας. Η γενικότερη θεώρηση συμπεριλαμβάνει Ευρωπαϊκές πολίτικές με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας και σύνδεσης χώρων πρασίνου, αποβλέποντας στην μείωση

  • του φαινομένου της θερμικής νησίδας
  • της χρήσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στα κτίρια
  • της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων
  • του ατμοσφαιρικού CO2.

Ειδικότερα στοχεύει:

1. Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αστικών χώρων πρασίνου, σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές.

2. Την ενσωμάτωση και προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον αστικό σχεδιασμό.

3. Στην ποσοτικοποίηση και βελτιστοποίηση της επίδρασης των αστικών χώρων πρασίνου σε κλιματικά προβλήματα των πόλεων.

4. Στην προώθηση της ενσωμάτωση της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών χώρων πρασίνου για την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων και λοιπές αντίστοιχες δράσεις.

5. Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων μέσω του μετριασμού των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.

6. Στην ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων – σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης – σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάληψης δράσης για το μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες.

7. Στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών για τον περιορισμό των επιπτώσεών του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

8. Στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του αστικού οικοσυστήματος και τη βελτίωση των οικοτόπων για είδη πανίδας και χλωρίδας στις πόλεις.

Pin It on Pinterest