Σύνοψη

Το έργο LIFE Grin συντονίζεται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ” – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (συντονιστής εταίρος) και υλοποιείται σε συνεργασία με τους εταίρους ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. – “Homeotech Co”, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Δήμο Αμαρουσίου, Δήμο Ηρακλείου και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο υποστηρίζει την ενσωμάτωση των ατικών χώρων πρασίνου στον αστικό σχεδιασμό για τη λήψη μέτρων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις. Το Υπουργέιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως φορέας διαμόρφωσης πολιτικής θα στηρίξει τις προτεινόμενα μέτρα διακυβέρνησης. Βασίζεται στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στους δύο συμμετέχοντες Δήμους (Αμαρουσίου και Ηρακλείου) και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μέσω δράσεων διάδοσης, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής για τη μεταφορά και εφαρμογή σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η ΚΕΔΕ, ως υποστηρικτής του Συμφώνου των Δημάρχων, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στις δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης σε επίπεδο Δήμων.

Πρώτα από όλα, θα αναλυθεί η σημερινή κατάσταση στους συμμετέχοντες Δήμους και θα γίνει ανάλυση SWOT προκειμένου να εντοπιστούν τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση του αστικού πρασίνου. Επίσης, θα αναπτυχθεί στρατηγική επικοινωνίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα εκπονηθεί λεπτομερές σχέδιο επικοινωνίας για την αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού-στόχου και των ενδιαφερόμενων μερών κατά την υλοποίηση του έργου. Αυτά τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στην εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των περιοχών πρασίνου ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Οι επεξεργασμένες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν βέλτιστες πρακτικές, κοινά προβλήματα και λύσεις καθώς και δείκτες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των περιοχών αστικού πρασίνου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Στο επόμενο βήμα θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα συνεργασίας που θα χρησιμεύσει ως μητρώο αστικών περιοχών που θα συμβάλλει στην διακυβέρνηση για την αλλαγή του κλίματος. Η πλατφόρμα αυτή θα διαχειρίζεται από το ΥΠΕΝ μετά το τέλος του έργου, με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής περισσότερων Δήμων, στο πλαίσιο της στρατηγικής μεταφοράς των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της διαχείρισης του κλίματος στη διαχείριση και την παρακολούθηση των αστικών πρασίνων περιοχών θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης αστικού πρασίνου στους δύο συμμετέχοντες Δήμους. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των τοπικών και εθνικών πολιτικών, προκειμένου να ενσωματωθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να επιλυθούν τυχόν συγκρούσεις. Τα σχέδια διαχείρισης των δύο δήμων θα αξιολογηθούν και θα αναθεωρηθούν ως μέρος του σχεδίου After-LIFE.

Ο αντίκτυπος των δράσεων αξιολογείται, χρησιμοποιώντας τους δείκτες επίδοσης του προγράμματος LIFE και συγκεκριμένους δείκτες που αναπτύχθηκαν από το έργο. Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου θα υλοποιηθούν από όλους τους εταίρους. Η διαχείριση του έργου είναι στην αρμοδιότητα του συντονιστή εταίρου (ΙΜΔΟ), με την υποστήριξη και τη συμβολή των υπόλοιπων συμμετοχόντων.

Pin It on Pinterest