Παραδοτέα

Α.1. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις ανάγκες μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στους 2 δήμους εταίρους – (Ανάλυση SWOT) :

LIFE17GICGR000029_SWOT analysis_MoA
LIFE17GICGR000029_SWOT analysis_MoΗ

 

Font Resize

Pin It on Pinterest