Παραδοτέα

Σύντομες Εκδόσεις

LIFE17GICGR000029_C1.1_Guidelines_Short_Version
LIFE17GICGR000029_C1.2_Indicators_Short_Version
LIFE17GICGR000029_C2_Platform_Short_Version


Ανάλυση MoA


H δράση A.1, κατά την οποία αποδίδεται η ανάλυση SWOT στοχεύει στη συλλογή κλιματικών και οικολογικών δεδομένων για την περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης της πράσινης υποδομής και την ανταπόκρισή της στην αλλαγή του κλίματος για τον Δήμο Αμαρουσίου και Ηρακλείου. Περιλαμβάνει την δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών διαχείρισης, την ιεράρχηση των στόχων αυτής και στη συνέχεια να αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης και σχεδιασμού των προτεινόμενων παρεμβάσεων στην περιοχή, μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης.

LIFE17GICGR000029_SWOT analysis_MoA_Final_F
LIFE17GICGR000029_SWOT analysis_MoΗ_Final_F


Επικοινωνιακή Στρατηγική


Τα παραδοτέα της δράσης Α.2 περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία παρέχει καθοδήγηση για αποτελεσματικό διάλογο με τις διάφορες σχετικές ομάδες ενδιαφέροντος και παίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ εταίρων και εμπλεκόμενων, γεγονός που θα βοηθήσει στο συνδυασμό των διαφορετικών προοπτικών ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όσον αφορά τη στρατηγική εμπλοκής των εμπλεκόμενων, βασίζεται στη στρατηγική επικοινωνίας για να προσδιορίσει λεπτομερέστερα, να αναλύσει και να χαρτογραφήσει τα μέσα συμμετοχής με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο όλων των σχετικών ομάδων ενδιαφέροντος του έργου LIFE GrIn.

LIFE17GICGR000029_Communication Strategy_A2
LIFE17GICGR000029_Stakeholders engangement_A2


Κατευθυντήριες Γραμμές


Το παρόν τεύχος αποτελεί το παραδοτέο της δράσης C.1 και περιλαμβάνει την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για τη σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων Διαχείρισης αστικού πρασίνου σε επίπεδο Δήμου, παρέχοντας παράλληλα το πλαίσιο για τις προδιαγραφές διαχείρισης του αστικού πρασίνου, με στόχο τη δημιουργία ανθεκτικότερων πόλεων στην κλιματική αλλαγή.

LIFE17GICGR000029_Action C1_Guidelines&Indicators_Fin


Σχέδια Διαχείρισης MoA


Το παρόντα Σχέδια Διαχείρισης, στο πλαίσιο της Δράσης C3 και με βάση τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο Αμαρουσίου και Ηρακλείου, στοχεύουν στην πρόταση πρακτικών που θα ενισχύσουν το αστικό πράσινο και θα βελτιώσουν την κατάσταση της πράσινης υποδομής, προκειμένου να μεγιστοποιήσει και να βελτιστοποιήσει τη λειτουργικότητα και τη συμβολή της τόσο στη γενική οικολογία και τις αστικές συνθήκες, όσο και στην προσαρμογή της πόλης στην κλιματική αλλαγή.

LIFE17GICGR000029_Strategic Plan_MoA_Final Draft_Mission4
LIFE17GICGR000029_Strategic Plan_MoΗ_Final Draft_Mission4

 

Pin It on Pinterest