Το έργο LIFE GrIn – LIFE17 GIC/GR/000029 – συγχρηματοδοτήθηκε για το 2021 από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την με υπ’ αρίθμ. απόφαση 212.3.3/2021/26.05.2021 του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Η συγχρηματοδότηση αφορά σε ποσό ύψους 10.000,00€ για τo Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συντονιστή εταίρου του προγράμματος και υποστηρίζει την υλοποίηση δράσεων του έργου για το έτος 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου LIFE GrIn ανέρχεται σε 1.763.885,00 €. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / CINEA χρηματοδοτεί το έργο σε ποσοστό 58,34% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών (δηλαδή 1.015.505,00 €), ενώ το Πράσινο Ταμείο έχει συγχρηματοδοτήσει έως σήμερα με 20.000,00 €.

Pin It on Pinterest