Απάντηση στο: Προδιαγραφές Σύνταξης

#964

Σχόλια για την ενότητα «4.4.1. Πανίδα»
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν την αφθονία των ειδών ορνιθοπανίδας (και γενικότερα της άγριας πανίδας) εντός των ΧΑΠ που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, με σημαντικότερες εξ’ αυτών το μέγεθος των ΧΑΠ, η απόστασή τους από το κέντρο του αστικού ιστού (ή αντίστροφα η απόσταση από τον αστικό οικότονο, κ.ά.), το ποσοστό των κτιρίων (κτιρίων, τσιμέντου, κ.ά.).
Η πρόταση «Η χλωριδική σύνθεση των ΧΑΠ, και η δομή της παρέχει τη δυνατότητά τους να εκτιμηθούν τα ενδιαιτήματα της πτηνοπανίδας», προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής «Η χλωριδική σύνθεση των ΧΑΠ και η δομή της, παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογηθούν τα ενδιαιτήματα της ορνιθοπανίδας».

Σχόλια για την ενότητα «6.3.1. Επιλογή κατάλληλων ειδών»
Στην επιλογή των κατάλληλων ειδών καλό θα είναι να ληφθεί μέριμνα και να προάγεται η επιλογή ειδών, που εκτός από όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα είναι καρποφόρα είδη που θα παρέχουν παράλληλα (εκτός της κάλυψης, των πιθανών θέσεων φωλεοποίησης, των θέσεων κούρνιας, κ.λπ.) τροφή σε είδη της εκεί υπάρχουσας άγριας πανίδας (κυρίως ορνιθοπανίδας).

Pin It on Pinterest