Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φετινή Σύνοδος Ολομέλεια του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 28-31.10.2019 στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στο Στρασβούργο.

Το πρόγραμμα LIFE GrIn εκπροσωπήθηκε από την κα Δ. Χαμακιώτη, υπεύθυνη διεθνών σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Στην Ολομέλεια μοιράστηκε έντυπο υλικό με πληροφορίες τόσο για την ταυτότητα και τις δραστηριότητες της ΚΕΔΕ γενικά, όσο και στο πρόγραμμα LIFE, με έμφαση στους στόχους και τις προτεινόμενες από αυτό πολιτικές, αλλά και στα αναμενόμενα οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι, οι τοπικά αιρετοί άρχοντες ενημερώθηκαν για τις αστικές πράσινες υποδομές, την ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείρισή τους και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη συζήτηση για το έργο έγινε στο περιθώριο της Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων, που περισσότερο ασχολείται με θέματα ενέργειας και Περιβάλλοντος, θεματικές οι οποίες έχουν απασχολήσει κατά σειρά ετών το διεθνές όργανο, λόγω της άρρηκτα συνδεδεμένης ανάγκης τους πολίτη για καλή ποιότητα ζωής, με τον τόπο διαβίωσης του και άρα το Δήμο του.

Το Κογκρέσο είναι ένα διεθνές όργανο 47 κρατών μελών που ασχολείται σε επίπεδο soft law με όλο το εύρος των θεμάτων που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα κράτη συμμετέχουν με εθνικές αντιπροσωπείες απαρτιζόμενες από αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης (τοπικό και περιφερειακό επίπεδο).

Στις καταστατικές του Επιτροπές (Παρακολούθησης, Τρεχουσών Υποθέσεων και Διακυβέρνησης) μετά από εισήγηση, συζήτηση και ψηφοφορία διαμορφώνονται Αποφάσεις και Συστάσεις κατά πλειοψηφία, οι οποίες τροφοδοτούν με υλικό την Σύνοδο Ολομέλειας 2 φορές τον χρόνο (Μάρτιο και Οκτώβριο). Οι θεματικές που απασχολούν το Κογκρέσο ποικίλουν μεταξύ θεσμικών και διαδικαστικών θεμάτων καλής λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης αλλά και θέματα προστασίας δικαιωμάτων των πολιτών και των αιρετών, προστασίας στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κλπ. Όλα τα ανωτέρω στην βάση του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και της διαφύλαξη της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.coe.int/en/web/congress και

https://www.coe.int/en/web/congress/37th-session

Pin It on Pinterest