Το έργο LIFE GrIn_Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC_GR_000029) υποστηρίζει την ενσωμάτωση των αστικών χώρων πρασίνου στον αστικό σχεδιασμό για τη λήψη μέτρων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις. Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων του σε ευρύτερη εθνική και ΕΕ κλίμακα, ώστε να προωθήσει την έννοια των χώρων αστικού πρασίνου. Αυτό σημαίνει τη θεώρηση αυτών των χώρων όχι ως απομονωμένες μονάδες, αλλά ως ζωτικά στοιχεία του αστικού τοπίου, με τη δική τους συνεισφορά στους στόχους της βιωσιμότητας, της προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Αναγνωρίζοντας τις αναδυόμενες προκλήσεις της πανδημίας Covid-19, η ομάδα του έργου LIFE Grin επιχείρησε να αξιολογήσει τις απόψεις των πολιτών στον ρόλο των χώρων αστικού πρασίνου την εποχή της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα.

Η αξιολόγηση βασίστηκε στην εφαρμογή μίας ηλεκτρονικής έρευνας ερωτηματολογίου μέσω της πλατφόρμας Google forms, η οποία διεξήχθη σε εθνική κλίμακα. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην πολυσύχναστη ηλεκτρονική μετεωρολογική σελίδα www.meteo.gr την οποία διαχειρίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η έρευνα διεξήχθη από 25 Νοεμβρίου 2020 έως 15 Δεκεμβρίου 2020 και συλλέχθηκαν 731 απαντήσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: GRIN_Covid_Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου

Pin It on Pinterest